अस्थिपित्तविष.

कंटका बहुविषाहतदुष्टसर्पजाश्च वरकीबहुमत्स्या--।
स्थीनि तानि कथितानि विषाण्येषां च पित्तमपि तीव्रविषं स्यात् ॥ ७४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.