शूकशवविष.

मक्षिकास्समशका भ्रमराद्याः शूकसंनिहिततीव्रविषास्ते ।
यान्यचिंत्यबहुकीटशरीराण्येव तानि शवरूपविषाणि ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.