पांच प्रकार के सर्प.

तत्र जंगमविषेष्वतितीव्रा सर्पजातिरिह पंचविधोऽसौ ।
भोगिनोऽथ बहुमण्डलिनो राजीविराजितशरीरयुताश्च ॥ ७७ ॥
तत्र ये व्यतिकरप्रभवास्ते वैकरंजनिजनामविशेषाः ।
निर्विषाः शुकशशिप्रतिमाभास्तोयतत्समयजाजगराद्याः ॥ ७८ ॥
503

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.