मंडलीसर्पलक्षण.

मण्डलैर्बहुविधैर्बहुवर्णैश्चित्रिता इव विभांत्यतिदीर्घाः ।
मंदगामिन इहाग्निबिषाढ्याः संभवंति भुवि मण्डलिनस्ते ॥ ८८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.