मंडलीराजीमंतदष्टलक्षण.

पित्तजानि बहुमण्डलिदष्टे लक्षणानि कफजान्यपि राजी--।
मद्विषप्रकाटितानि विदित्वा शोधयेत्तदुचितौषधमंत्रैः ॥ ९२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.