सर्पविषमें मंत्रकी प्रधानता.

मंत्रैस्सर्वं निर्विषं स्याद्विषं तद्यद्वत्तद्वद्भेषजैर्नैव साध्यम् ।
शीघ्रं मंत्रैर्जीवरक्षां विधाय प्राज्ञः पश्चाद्योजयेद्भेषजानि ॥ १०३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.