विषापकर्षणार्थ रक्तमोक्षण.

दंशादूर्ध्वाधस्समस्ताः शिरास्ता विद्वानस्त्राद्बंधनाद्रक्तमोक्षम् ।
कुर्यात्सर्वंगाश्रितोग्रे विषेऽस्मिन् तद्वद्धीमान् पंचपंचांगसंस्थाः ॥ १०४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

510