सर्पविषारि+अगद.

मांजिष्ठामधुकत्रिवृत्सुरतरुद्राक्षाहारिद्राद्वयं ।
भार्ङ्गीव्योषविडंगहिंगुलवणैःसर्वं समं चूर्णितम् ॥
आज्येनालुलितं विषाणनिहितं नस्यांजनालेपनै--।
र्हन्यात्सर्वविषाणि सर्परिपुवत्येषोऽगदःप्रस्तुतः ॥ ११७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

513