कीटदष्टलक्षण.

लूताशेषोग्रकीटप्रभृतिभिरिह दष्टप्रदेशेषु तेषां ।
नॄणां तन्मंदमध्यादिकविषहतरक्तेषु तत्प्रोक्तदोषैः ॥
जायंते मण्डलानि श्वयथुपिटकिका ग्रंथयस्तीव्रशोफाः ।
दद्रुश्वित्राश्च कण्डूकिटिभकठिनसत्कर्णिकाद्युग्ररोगाः ॥ १३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.