दुःसाध्य विषचिकित्सा.

बहुविधविषकीटाशेषलूतादिवर्गै--।
रुपहततनुमर्त्येषूग्रवेगेषु तेषाम् ॥
क्षपयति निशितोद्यच्छस्त्रपातैर्विदार्य ।
स्वहिविषमिव साध्यस्स्यान्महामंत्रतंत्रैः ॥ १४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

524