दशविधस्थावरविष.

स्थिरविषमत्र तद्दशविधं भवतीति मतं ।
सुविमलमूलपल्लवसुपुष्पफलप्रकरैः ॥
त्वगपि च दुग्धनिर्यसनतद्रुमसारवरै--।
रधिकसुधातुभिर्बहुविधोक्तसुकंदगणैः ॥ २९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

491