मूलादिविषजन्य लक्षण.

प्रलपनमोहवेष्टनमतीव च मूलविषा--
च्छ्वसनविजृंभवेष्टनगुणा अपि पत्रविषात् ॥
जठरगुरुत्वमोहवमनानि च पुष्पविषात् ।
फलविषतोऽरुचिर्वृषणशोफविदाहयुतम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.