कर्कटक व कर्दमकविषजन्यलक्षण.

उत्पतत्यटति चातिहसत्यन्यानशत्यधिककर्कटकेन ।
कर्दमेन नयनद्वयपीत सातिसारपरितापनमुक्तम् ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.