कंदजविषकी विशेषता.

प्रोक्तलक्षणविषाण्यतितीव्राण्युग्रवीर्यसहितान्यहितानि ।
घ्नंति तानि दशभिस्स्वगुणैर्युक्तानि मर्त्यमचिरादधिकानि ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.