द्वितीयवेगलक्षण.

वेपथुर्गलरुजातिविदाहस्वेदजृंभणतृषोदरशूलाः ।
ते द्वितीयविषवेगकृतास्स्युः सांत्रकूजनमपि प्रबलं च ॥ ५४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.