चतुर्थवेगलक्षण.

सांत्रकूजनमथोदरशूला हिक्कया च शिरसोऽतिगुरुत्वम् ।
तच्चतुर्थविषवेगविकाराः प्राणिनामतिविषप्रभवास्ते ॥ ५६ ॥
498

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.