पंचम व षष्टवेगलक्षण.

पर्वभेदकफसंस्रववैवर्ण्यं भवेदधिकपचमवेगे ।
सर्वदोषविषमोप्यतिसारः शूलमोहसहितः खलु षष्टे ॥ ५७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.