अथ विंशः परिच्छेदः

मंगलाचरण.

वीरजिनावसानवृषभादिजिनानभिवंद्य ।
घोरसंसारमहार्णवोत्तरणकारणधर्मपथोपदेशकान् ॥
सारतरान् समस्तविषमामयकारणलक्षणाश्रयै--।
र्भूरिचिकित्सितानि सहकर्मगणैः कथयाम्यशेषतः ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.