ऊर्ध्वजत्रुगत मर्म वर्णन.

कंठे नाडीमुभयत इतो व्यत्ययान्नीलमन्ये ।
द्वे द्वे स्यातामधिकतरमर्मण्यमी मूकतो वा ॥
वैस्वंर्य वा विरस रसनाभावतो मृत्युरन्या ।
श्चाष्टौ ग्रीवाशिरामातृका मृत्युरूपाः ॥ ६६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

549