कृकाटिका विधुर मर्मलक्षण.

ग्रीवासंधावपि च शीर्षत्वकृन्मर्मणी द्वे ।
स्यातां मृत्योर्निलयनिजरूपे कृकाटाभिधाने ॥
कर्णस्याधो विधुर इति मर्मण्यथा कर्णसंधौ ।
बाधिर्यं स्यादुपहतवती प्रोक्त तत्पृष्टभागे ॥ ६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.