527

स्नेहनादिकर्मकृतमर्त्योंको पथ्यापथ्य.

स्नेहनतापनोक्तवमनातिविरेचनसानुवासना--।
स्थापनरक्तमोक्षणशिरःपरिशुद्धिकृतां नृणामयो--॥
ग्धाम्यतिरोषमैथुनचिरासनचंक्रमणस्थितिप्रया ।
सोच्चवचःसशोकगुरुभोजनभक्षणवाहनान्यपि ॥ ८ ॥