स्नेहनादिकर्मकृतमर्त्योंको पथ्यापथ्य.

स्नेहनतापनोक्तवमनातिविरेचनसानुवासना--।
स्थापनरक्तमोक्षणशिरःपरिशुद्धिकृतां नृणामयो--॥
ग्धाम्यतिरोषमैथुनचिरासनचंक्रमणस्थितिप्रया ।
सोच्चवचःसशोकगुरुभोजनभक्षणवाहनान्यपि ॥ ८ ॥
528
आतपशीततोयबहुवातनिषेवणतद्दिवातिनि--।
द्राद्यखिलान्यसात्म्यवहुदोषकराण्यपहृत्यमा ॥
समेकं निजदोषसंशमनभेषजसिद्धजलाद्यशेषमा ।
हारमुदाहराम्यनुपमागमचोदितमग्निवृद्धये ॥ ९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.