557

शुभकामना.

स{??}द्दव्योद्भासमानस्फुटतरमहितस्सेव्यमानो विशिष्टैः ।
वीर्यैराराजितैरूर्जितनिजचरितो जैनमार्गोपमानः ॥
आयुर्वेदस्सलोकव्रतविधिरखिलप्राणिनिःश्रेयसार्थं ।
स्थेयादाचंद्रतारं जिनपतिविहिताशेषतत्वार्थसारम् ॥ ९२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

शुभकामना.

भूयाद्धात्री समस्ता चिरतरमतुलात्युत्सवोद्भासमाना ।
जीयाद्धर्मो जिनस्य प्रविमलविलसद्भव्यसत्वैकधाम ॥
पायाद्राजाधिराजस्सकलवसुमतीं जैनमार्गानुरक्तः ।
स्थेयाज्जैनेंद्रवैद्यं शुभकरमखिलप्राणिनां मान्यमेतत् ॥ ९३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः ।
सकलपदा र्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ९४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.