अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः ।
सकलपदा र्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ९४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

558

इत्युग्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे शास्त्रसंग्रहतंत्रयुक्तिरिति नाम विंशः परिच्छेदः ।

559