अग्निवृद्धिकारक उपाय.

अष्टमहाक्रियाभिरुदराग्निरिहाल्पतरो भवे--।
न्नृणामनलवर्धनकरैरमृतादिभिरावहेन्नरः ॥
यत्नपरोऽग्निमणुभिस्तृणकाष्ठचयैःक्रमक्रमा ।
दत्र यथा विरूक्षगणैः परिवृद्धितरं करिष्यति ॥ १० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.