दश+औषधकाल.

संशमनाग्निदीपनरसायनबृंहणलेखनोक्तसां--।
ग्राहिकवृष्यशोषकरणान्विततद्विलयमधोर्ध्वभा ॥
गोभयभागशुद्धिसविरेकविषाणि विषौषधान्यपि ।
प्राहुरशेषभेषजकृताखिलकर्मसमस्तवेदिनः ॥ १७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.