रिष्टवर्णनप्रतिज्ञा.

स्वस्थजनोद्भवान्यधिकृतातुरजीवितनाशहेतुरि--।
ष्टान्यपि चारुवीरजिनवचोदितलक्षणलक्षितानि ता--॥
न्यत्र निरूपयाम्यखिलकर्मरिपूनपहंतुमिच्छतां ।
तत्वविदां नृणाममलमुक्तिवधूनिहिताभिकांक्षिणाम् ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.