दुष्ट स्वप्नों के फल.

स्वस्थजनोऽचिरादधिकरोगचयं समुपैति चातुरो ।
मृत्युमुखं विशत्यसदृशासुरनिष्ठुररूपदुष्टदु--॥
स्वप्ननिदर्शनादरललामसुखाभ्युदयैकहेतुसु--।
स्वप्नगणान्ब्रवीम्युरुतरामयसंहतिभेदवेदिनम् ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

540