शुभस्वप्न.

षंचगुरून्गुरून्नरपतीन्वरषोडशजैनसंभव--।
स्वप्नगणान्जिनेंद्रभवनानि मनोहरमित्रबांधवान् ॥
नदीसमुद्रजलसंतरणोन्नतशैलवाजिसद्वारणा--।
रोहणान्यपि च सौख्यकराण्यधिपश्यतां नृणाम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.