क्षिप्र व तलहृदय मर्म.

पादांगुल्यंगुष्ठमध्ये तु मर्म ।
क्षिप्रं नाम्नाक्षेपकेनात्र मृत्युः ॥
तन्मध्यांबुल्यामानुपूर्व्यं तलस्य ।
प्राहुर्मध्ये दुःखमृत्युं हृदाख्यम् ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

544