आणि व उवामर्म.

जानुन्यूर्ध्वं त्र्यंगुलादाणिरुक्च ।
स्थाब्ध्यं सक्त्थ्नः शोफवृद्धिः क्षतेऽस्मिन् ॥
ऊर्वोर्मध्ये स्यादिहोर्वीति मर्म ।
रक्तस्रावात्सक्त्थ्निशोफक्षयश्च ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

545