गुदबस्तिनाभिमर्मवर्णन.

अथ प्रवक्षाम्युदरोरसस्थितानशेषमर्माणि विशेषलक्षणैः ।
गुदे च वस्तौ बरनाभिमण्डले क्षते च सद्यो मरणं भवेन्नृणाम् ॥ ५६ ॥
546

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.