रोग के कारण लक्षणाधिष्ठान.

षड्विधकारणान्यनिलपित्तकफासृगशेषतोभिघा--।
तक्रमतोऽभिघातरहितानि पंच सुलक्षणान्यपि ॥
526
त्वक्च्छिरोऽस्थिसंधिधमनीजठरादिकर्मनिर्मल--।
स्नायुयुताष्टभेदनिजवासगणाः कथिता रुजामिह ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.