शस्त्रकर्मवर्णन.

इत्येवं ह्यनुशस्रशास्त्रमधिकं सम्यग्विनिर्देशतः ।
शस्त्राणामपि शास्त्रसंग्रहमतो वक्ष्यामि संक्षेपतः ॥
शस्त्राण्यत्र विचित्रचित्रितगुणान्यस्त्रायसां शास्त्रवित् ।
कर्मज्ञः कथितोरुकर्मकुशलैः कर्मारकैः कारयेत् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.