अर्शविदारण.

तत्राभुक्तवतां मुखामयगणैर्मूढोरुगर्भोदरेऽ--।
श्मर्यामप्यतियत्नतो भिषगिह प्रख्यातशस्त्रक्रियां ॥
कुर्यादाशु तथाश्मरीमिहगुदद्वाराद्बहिर्वामतः ।
छित्वार्शं विधियंत्रितस्य शबरैः संहारयेद्वारिभिः ॥ ५७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.