प्रतिज्ञा.

तासां चारुचिकित्सितं विविधसूत्कृष्टप्रयोगान्रसा--।
च्छिंष्टान् शिष्टजनप्रियान् रसमहाबंधप्रबंधानतः ॥
कल्पान्कल्पकुलौपमानपि मनस्संकल्पसिद्धिप्रदा--।
नल्पैः श्लोकगणैर्ब्रचीमि नितरामायुष्करान् शंप्रदान् ॥ ८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.