क्षारका प्रधानत्व व निरुक्ति.

याथासंख्यविधानतः कृतमहाकर्मोद्भवव्यापदं ।
वक्ष्ये चारु चिकित्सितं प्रथमतः क्षाराधिकारः स्मृतः ॥
शस्त्रेषूग्रमहोपशंस्त्रनिचये क्षारप्रधानं तथा ।
दत्तस्तत्क्षणनात्ततः क्षरणतः क्षारोऽयमित्यादृतः ॥ ९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.