त्वग्दग्ध, मांसदग्धलक्षण.

त्वग्दग्धेषु विवर्णतातिविविधस्फोटोद्भवश्चर्मसं--।
कोचश्चातिविदाहता प्रचुरदुर्गंधातितीव्रोष्मता ॥
मांसेप्यल्परुगल्पशोफसहितश्यामत्वसंकोचता ।
शुष्कत्वव्रणता भवेदिति मतं संक्षेपंसल्लक्षणैः ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.