सवर्णकरणविधान.

श्वित्रेषूक्तविचित्रवर्णकरणानेकौषधालेपनं ।
कुर्यात्स्निग्धमनोज्ञशीतलतरस्वाहारमाहारयेत् ॥
प्रोक्तं चाग्निविधानमेतदखिलं वक्ष्यामि शस्त्रक्रियां ।
शस्त्राणामनुशस्त्रशस्त्रविधिना शस्त्रं द्विधा चोदितम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.