रक्तस्रावके उपाय.

वातेनाप्यतिपित्तदुष्टमथवा सश्लेष्मणा शोणितं ।
श्रृंगेणात्र जलौकसा सदहनेनालाबुना निर्हरेत् ॥
इत्येवं क्रमतो ब्रुवंति नितरां सर्वाणि सर्वैरतः ।
केचित्तत्र जलौकसां विधिमहं वक्ष्यामि सल्लक्षणैः ॥ ३४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.