जौंक पालनविधि.

हृत्वा ताः परिपोषयेन्नवघटे न्यस्य प्रशस्तोदकै--।
रापूर्णे तु सशैवले सरसिजव्यामिश्रपङ्कांकिते ॥
शीते शीतलकामृणालसहिते दत्वा जलाद्याहृतिं ।
नित्यं सप्तदिनांतरे यटमतस्संकामयन् संततम् ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.