विरेचनका ऊर्ध्वगमन व उसकी चिकित्सा.

यस्यावांतनरस्य चोल्वणकफस्यामांतकस्यातिदु--
र्गंधाहृद्यमतिप्रभूतमथवा दत्तं विरेकौषधम् ॥
ऊर्ध्वं गच्छति दोषवृद्धिरथवाप्यत्युग्ररोगोद्धतिं ।
तं वांतं परिशोधयेदतितरां तीक्ष्णैर्विरेकौषधैः ॥ ५५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.