घृतके अजीर्णजन्यरोग व उसकी चिकित्सा.

घृतेप्यजीर्णे प्रभवंत्यरोचकज्वरप्रमेहोन्मदकुष्ठमूर्च्छनाः ।
अतः पिवेदुष्णजलं ससैंधवं सुखांभसा वाप्यथ वामयेद्भिषक् ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.