605

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

दुर्विरेच्य मनुष्य.

वेगाघातपराः क्षितीश्वरनरा भृत्यांगना लज्जया ।
लोभाच्चापि वणिग्जनाः विषयिणश्चान्येपि नात्मार्थिनः ॥
ये चात्यंतविरूक्षितास्सत्ततविष्टंभास्तथाप्यामयाः ।
दुश्शोध्यास्तु भवेयुरेत इति तान् सुस्नेह्य संशोधयेत् ॥ ६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.