जीर्णघृतका लक्षण.

यदा शरीरं लघुचान्नकांक्षिणं मनोवचो मूत्रपुरीषमारुतः ।
प्रवृत्तिरुद्गारविशुद्धिरिंद्रियप्रसन्नता ह्युज्वलजीर्णलक्षणम् ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.