प्रवाहिका लक्षण.

सुतीक्ष्णबस्तेरनुवासतोपि वा । प्रवाहिका स्यादतियोगमापदः ॥
प्रवाहमाणस्य विदाहशूलवत् । सरक्तकृष्णातिकफागमो भवेत् ॥ ११५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.