इन दोनोंकी चिकित्सा.

ततस्तु सर्पिर्मधुरौषधद्रवै--। र्निरूहयेदप्यनुवासयेत्ततः ॥
सुपिच्छिलैः शीतलभेषजान्वितैः । घृतैः सुतैलैः पयसैव भोजयेत् ॥ ११६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.