हृदयोपसरणलक्षण.

समारुते तीक्ष्णतरातिपीडितः । करोति बस्तिर्हृदयोपसर्पणम् ।
तदेव मूर्च्छोन्मददाहगौरवप्रसेकनानाविधवेदनावहम् ॥ ११७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

620