बस्तिव्यापद्वर्णनका उपसंहार.

इत्येवं विविधविकल्पबस्तिकार्य--।
व्यापत्सु प्रतिपदमादराच्चिकित्सा ।
व्याख्याता तदनु यथाक्रमेण ।
बस्तिव्यापारं कथितमपीह संविधास्ये ॥ १२३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.