भोजन विधि.

आहारक्रममवलोक्य रोगमत्ता । क्षीरेणाप्यधिकखलैस्सुयोगवर्गैः ॥
पादोनं विदितयथोचितान्नतस्तं । संभोज्यातुरमनुवासयेद्यथावत् ॥ १२८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.